WIKANG SARILI

Ang serye ay nakabatay sa K to12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon kung saan nakaangkla ang tunguhin sa pagpapaunlad ng pagkatao tungo sa pagkakaroon ng kaasalang maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalikasan Naglalaman ng mga bahaging Simulan, Basahin, Palawakin, Talakayin, Palalimin, Alamin, Tandaan, at Gamitin na pawang nag-uugnay ng mga kompetensi sa mga aralin ng bawat aklat at iba’t ibang aspekto sa pag-aaral ng Filipino

Continue ReadingWIKANG SARILI