GABAY SA PAGPAPAKATAO

Inaasahan na makatutulong ang serye sa mga mag-aaral upang sila ay maging mabubuting kasapi ng pamilya, paaralan, at pamayanan, tungo sa pagiging makabansa, makatao, makakalikasan Naglalaman ng mga aralin, gawain, at estratehiya na nakasentro sa paglinang sa mga mag-aaral ng mga kasanayan sa pag-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasiya, at pagkilos upang kanilang maisapuso at maisabuhay ang maayos at mabuting pagpapakatao

Continue ReadingGABAY SA PAGPAPAKATAO