WRITE THIS WAY

Presents step-by-step methods in enhancing skills fundamental to writing and reading through Start Here, Turn Right, and Keep Right Uses motivational activities such as singing or reciting rhymes to pique pupils’ interest in the lesson Provides additional exercises or activities to help reinforce what pupils have learned in the lessons

Continue ReadingWRITE THIS WAY

WIKANG SARILI

Ang serye ay nakabatay sa K to12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon kung saan nakaangkla ang tunguhin sa pagpapaunlad ng pagkatao tungo sa pagkakaroon ng kaasalang maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalikasan Naglalaman ng mga bahaging Simulan, Basahin, Palawakin, Talakayin, Palalimin, Alamin, Tandaan, at Gamitin na pawang nag-uugnay ng mga kompetensi sa mga aralin ng bawat aklat at iba’t ibang aspekto sa pag-aaral ng Filipino

Continue ReadingWIKANG SARILI

FILIPINO

Layunin na malinang at mapaunlad ang kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, malikhaing pag-iisip, at pakikipagtalastasan sa wikang Filipino

Continue ReadingFILIPINO

MATH FOR LIFELONG LEARNING

Engages pupils in learning through hands on experiences and performance tasks Focuses on the development of mathematics skills: problem solving, communication, connection, representation, reasoning, proofs, and computational fluency Allows pupils to show confidence and competency in applying mathematical skills and strategies to make informed decisions and solve problems efficiently

Continue ReadingMATH FOR LIFELONG LEARNING

MAG-ARAL SUMULAT

lsang worktext na ginawang payak ang paglalahad ng aralin upang mapagaan ang pagkatuto ng bata Naglaan ng sapat na mga pagsasanay sa bawat kasanayang dapat linangin Sinisimulan ang pag-aaral sa pagtuturo ng wastong pag-upo at paghawak sa panulat

Continue ReadingMAG-ARAL SUMULAT

VALUES EDUCATION

Designed to develop the pupils’ values in their early years. More than others, societal and environmental changes urge today’s teachers to relate core values to basic subjects so that children may cope with these developments around them. Pupils are introduced to basic values through stories, poems, comic strips, and songs so that they may understand and assimilate the subject matter in an enjoyable manner

Continue ReadingVALUES EDUCATION

KAMALAYANG PANLIPUNAN

Ang serye ay nakabatay sa K to12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon kung saan nakaangkla ang tunguhin sa pagpapaunlad ng pagkatao tungo sa pagkakaroon ng kaasalang maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalikasan Naglalaman ng mga bahaging Simulan, Basahin, Palawakin, Talakayin, Palalimin, Alamin, Tandaan, at Gamitin na pawang nag-uugnay ng mga kompetensi sa mga aralin ng bawat aklat

Continue ReadingKAMALAYANG PANLIPUNAN