VALUES EDUCATION

Designed to develop the pupils’ values in their early years. More than others, societal and environmental changes urge today’s teachers to relate core values to basic subjects so that children may cope with these developments around them. Pupils are introduced to basic values through stories, poems, comic strips, and songs so that they may understand and assimilate the subject matter in an enjoyable manner

Continue ReadingVALUES EDUCATION

GABAY SA PAGPAPAKATAO

Inaasahan na makatutulong ang serye sa mga mag-aaral upang sila ay maging mabubuting kasapi ng pamilya, paaralan, at pamayanan, tungo sa pagiging makabansa, makatao, makakalikasan Naglalaman ng mga aralin, gawain, at estratehiya na nakasentro sa paglinang sa mga mag-aaral ng mga kasanayan sa pag-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasiya, at pagkilos upang kanilang maisapuso at maisabuhay ang maayos at mabuting pagpapakatao

Continue ReadingGABAY SA PAGPAPAKATAO